top of page

Algemene Voorwaarden (2x)

Algemene Voorwaarden All Two Fours (Coaching, gedragstherapie, sportmassage)

ALGEMENE VOORWAARDEN

All Two Fours

Datum: december 2014

Artikel 1. Algemeen

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:

1.1 De Opdrachtnemer:

drs. Anita van Adelsbergen, handelend onder de naam All Two Fours, gevestigd te Ede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, onder nr. 09201180. Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasbaar op alle diensten geleverd door de Opdrachtnemer.

1.2 Opdrachtgever:

Elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken

van een opdracht, dan wel aan de Opdrachtnemer een opdracht heeft gegeven.

1.3 Opdracht:

De opdracht van een Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer voor :

- werkzaamheden op gebied van massage en coaching voor mensen en dieren

- aanverwante werkzaamheden

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen

tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij daarvan via een schriftelijke overeenkomst is

afgeweken.

2.2 Door het verstrekken van een Opdracht aanvaardt Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Opdrachten zijn voor de Opdrachtnemer pas bindend nadat de Opdrachtgever deze schriftelijk, per email en/of telefonisch heeft bevestigd. Het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier vòòr aanvang van de werkzaamheden is verplicht. In sommige gevallen wordt een opdracht pas definitief als Opdrachtgever een voorschot heeft voldaan. Dit wordt vooraf door Opdrachtnemer aangekondigd.

3.2 Wijzigingen van de Opdracht door Opdrachtgever binden de Opdrachtnemer slechts voorzover deze wijzigingen schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn aanvaard en binnen de grenzen van het redelijke vallen. Opdrachtnemer heeft bij wijzigingen het recht om het tarief aan te passen.

3.4 De Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om de Opdracht door derden te laten uitvoeren.

Artikel 4. Uitvoering en levering

4.1 De Opdrachtnemer is niet gebonden aan uitvoeringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen

worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben

voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen de Opdrachtnemer en

Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het (tijdig) leveren van de benodigde informatie aan Opdrachtnemer om de opdracht goed te volbrengen. Tevens is de opdrachtgever verplicht om alle relevante (medische) informatie m.b.t. de behandelen persoon of dier te melden aan de opdrachtnemer. Bij in gebreke blijven van de opdrachtgever hieromtrent, vervalt enig recht op schade vergoeding.

4.3 Het niet aanslaan van een massage/behandeling bij mens of dier kan geen reden zijn voor weigering van de overeengekomen prijs of niet nakomen van betaling. Massage is niet voor ieder mens en/of dier geschikt. Dit is meestal pas duidelijk na één of meerdere behandelingen. Opdrachtnemer is verplicht hierover zo snel mogelijk een oordeel te vellen en dit aan de opdrachtgever mede te delen.

Artikel 5. Prijzen & Betaling

5.1 Bij alle genoemde prijzen vermeld op de offerte/website/tarievenlijst staat duidelijk of deze inclusief dan wel exclusief 21% B.T.W. zijn. Voorrij, -en/of onkosten zijn altijd exclusief tenzij anders wordt vermeld cq. medegedeeld. Aan vermelde prijzen op de website www.alltwofours.nl kunnen nimmer rechten worden ontleend. Aan tarieven van reeds afgeronde opdrachten kunnen eveneens geen rechten worden ontleend. De opdrachtgever verplicht zich vóór aanvang van de opdracht duidelijkheid te verschaffen over de totaalprijs. De Opdrachtnemer is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan Opdrachtgever door te berekenen.

5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen facturen voor All Two Fours direct na de behandeling contant te worden voldaan. De opdrachtgever krijgt hiervan een betaalbewijs voor eigen administratie.

Eventuele aparte betaal afspraken zullen altijd schriftelijk worden vastgelegd. In alle andere gevallen gelden de regelingen in deze Algemene Voorwaarden.

5.3 Indien niet (tijdig) wordt betaald, behoudt opdrachtnemer het recht de vordering uit handen te geven.

5.4 Alle kosten die de Opdrachtnemer moet maken tot inning van het haar toekomende, zoals incasso kosten en rente, komen voor volledige rekening van Opdrachtgever.

5.5 De Opdrachtnemer heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een

overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering

door de Opdrachtnemer van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft.

5.6 De bevoegdheid van de Opdrachtgever de factuur te betwisten vervalt dertig kalenderdagen na de

factuurdatum.

Artikel 6. Annulering

6.1 Opdrachtgever heeft het recht een opdracht te annuleren, met inachtneming van de volgende annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering tot 4 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden is door opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd (behalve als door opdrachtnemer reeds kosten zijn gemaakt)

Bij annulering tot 3 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden is door opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van de offerte-prijs (plus overige kosten als door opdrachtnemer reeds kosten zijn gemaakt)

Bij annulering tot 2 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden is door opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 50% van de offerte-prijs ( plus overige kosten als door opdrachtnemer reeds kosten zijn gemaakt)

Bij annulering tot 1 kalenderdag voor aanvang van de werkzaamheden is door opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 75% van de offerte-prijs( plus overige kosten als door opdrachtnemer reeds kosten zijn gemaakt)

Bij annulering op de dag van de werkzaamheden is door opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 100% van de offerte-prijs, plus eventuele reeds gemaakte reis,- en onkosten

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer waaronder mede begrepen de wettelijke

aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor

vermogens- en immateriële schade, directe, indirecte en gevolgschade, waarvan het ontstaan aan de

Opdrachtnemer toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het

gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

7.2 Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt na verloop van 60 kalenderdagen na levering en/of uitvoering van de Opdracht.

7.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor elke schade die de opdrachtgever lijdt tengevolge van het niet of niet correct uitvoeren van de overeenkomst, tenzij de schade door de opdrachtnemer

opzettelijk is veroorzaakt.

7.4 Ter beschikking gestelde (bedrijfs)gegevens, medische informatie omtrent dieren of mensen, of bezochte locaties/bijeenkomsten zullen door Opdrachtnemer in strikt vertrouwen worden behandeld en niet met derden worden gedeeld. De Opdrachtnemer verplicht zich alle in zijn bezit zijnde en door de Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens naar redelijkheid zorgvuldig te bewaren tot maximaal 180 dagen na beëindiging van de Opdracht, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Einde

8.1 De overeenkomst eindigt

als de afgesproken opdracht(en) tot een einde is gekomen;

op het door de partijen bepaalde tijdstip;

door opzegging van de opdrachtgever (met inachtneming van de annuleringsvoorwaarden)

door opzegging van de opdrachtnemer

8.2 Ontbinding

De Opdrachtnemer kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, de

overeenkomst met Opdrachtgever ontbinden, indien:

Opdrachtgever surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement

wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn

vermogen beslag wordt gelegd;

Opdrachtgever één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst(en)

niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle

geschillen en vorderingen waaromtrent geen minnelijke schikking werd bereikt, zullen bij uitsluiting

worden onderworpen aan het oordeel van de rechtbank van de vestigingsplaats van de

Opdrachtnemer.


ALGEMENE VOORWAARDEN

Ciao Chow (vertalen, tolken, redactie, journalistiek, media)

Datum: 16 april 2015

Artikel 1. Algemeen

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:

1.1 De Opdrachtnemer:

Ciao Chow, gevestigd te Ede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, onder nr. 09201180.

1.2 Opdrachtgever:

Elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken

van een opdracht, dan wel aan de Opdrachtnemer een opdracht heeft gegeven.

1.3 Opdracht:

De opdracht van een Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer voor :

- tolken / vertalen

- media werkzaamheden, zoals (TV)-journalist/verslaggever, voice over etc.

- aanverwante taal, -en of media werkzaamheden

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen

tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij daarvan via een schriftelijke overeenkomst is

afgeweken.

2.2 Door het verstrekken van een Opdracht aanvaardt Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij van de hand gewezen.

2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing. De opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.4 De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van de opdracht eigen medewerkers dan wel derden inschakelen waarbij de opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen.

2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.

2.6 Indien de opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, leidt zulks er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de vertaler op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Opdrachten zijn voor de Opdrachtnemer pas bindend nadat de Opdrachtgever deze schriftelijk, per email en/of telefonisch heeft bevestigd. In sommige gevallen wordt een opdracht pas definitief als Opdrachtgever een voorschot heeft voldaan. Dit wordt vooraf door Opdrachtnemer aangekondigd.

3.2 De opdrachtnemer draagt zorg voor een duidelijke omschrijving van de aanleverspecificaties en termijn(en) waarbinnen het door opdrachtgever aan te leveren materiaal in het bezit dient te zijn, indien van toepassing. Indien de opdrachtnemer in het kader van een offerte de volledige tekst van de opdracht niet binnen vijf werkdagen na offertedatum heeft kunnen inzien, kan de opdrachtnemer na de aanvaarding van de opdracht/offerte de gedane prijsopgave en/of opgegeven termijnen alsnog herroepen.

3.3 Wijzigingen van de Opdracht door Opdrachtgever binden de Opdrachtnemer slechts voorzover deze wijzigingen schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn aanvaard en binnen de grenzen van het redelijke vallen. Opdrachtnemer heeft bij wijzigingen het recht om het tarief aan te passen of deze alsnog te weigeren.

3.4 De Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om de Opdracht door derden te laten uitvoeren.

Artikel 4. Levering

4.1 De Opdrachtnemer is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen

worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben

voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen de Opdrachtnemer en

Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

4.2 Fouten van geringe aard in vertalingen, teksten of andere door de Opdrachtnemer vervaardigde werken (welke geen consequenties voor de redactionele inhoud hebben) kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het product, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

4.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig leveren van de benodigde informatie aan Opdrachtnemer om de opdracht goed te volbrengen.

4.4. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtnemer is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

4.5 Bij toerekenbare overschrijding van de overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.

4.6 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of elektronische post.

4.7 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 5. Prijzen & Betaling

5.1 Alle genoemde prijzen vermeld op de offerte zijn exclusief B.T.W. en exclusief reiskosten en onkosten, tenzij anders wordt vermeld. Aan vermelde prijzen op de website www.ciaochow.nl kunnen nimmer rechten worden ontleend. Aan tarieven van reeds afgeronde opdrachten kunnen eveneens geen rechten worden ontleend. Voor aanvang en acceptatie van de opdracht geeft Opdrachtgever een bindende offerte (conform het gestelde in artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden), waar Opdrachtnemer akkoord voor dient te geven voordat Opdrachtnemer aan de opdracht zal beginnen.

5.2 Over journalistieke diensten is op moment van schrijven van rechtswege geen

B.T.W. verschuldigd. Voor tolken, vertalen en bepaalde media werkzaamheden geldt het BTW tarief van 21%. De Opdrachtnemer is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan

Opdrachtgever door te berekenen.

5.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen facturen binnen veertien dagen na de

factuurdatum te worden voldaan.

5.4 Indien niet tijdig wordt betaald, behoudt opdrachtnemer het recht de vordering uit handen te geven.

5.5 Alle kosten die de Opdrachtnemer moet maken tot inning van het haar toekomende, zoals incasso kosten en rente, komen voor volledige rekening van Opdrachtgever.

5.6 De Opdrachtnemer heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een

overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering

door de Opdrachtnemer van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft.

5.7 De bevoegdheid van de Opdrachtgever de factuur te betwisten vervalt dertig kalenderdagen na de

factuurdatum.

Artikel 6. Annulering

6.1 Opdrachtgever heeft het recht een opdracht te annuleren, met inachtneming van de volgende annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering tot 4 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden is door opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd (behalve als door opdrachtnemer reeds kosten zijn gemaakt)

Bij annulering tot 3 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden is door opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van de offerte-prijs (plus overige kosten als door opdrachtnemer reeds kosten zijn gemaakt)

Bij annulering tot 2 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden is door opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 50% van de offerte-prijs ( plus overige kosten als door opdrachtnemer reeds kosten zijn gemaakt)

Bij annulering tot 1 kalenderdag voor aanvang van de werkzaamheden is door opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 75% van de offerte-prijs( plus overige kosten als door opdrachtnemer reeds kosten zijn gemaakt)

Bij annulering op de dag van of tijdens de werkzaamheden is door opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 100% van de offerte-prijs, plus eventuele reeds gemaakte reis,- en onkosten

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer waaronder mede begrepen de wettelijke

aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor

vermogens- en immateriële schade, directe, indirecte en gevolgschade, waarvan het ontstaan aan de

Opdrachtnemer toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het

gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

7.2 Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt na verloop van 90 kalenderdagen na levering van de Opdracht.

7.3 Het recht van reclame van de opdrachtgever vervalt zodra de opdrachtgever het geleverde zelf heeft bewerkt dan wel zelf heeft doen bewerken, zonder schriftelijke toestemming van de vertaler en deze bewerking heeft gepubliceerd dan wel heeft laten drukken.

7.4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor elke schade die de opdrachtgever lijdt tengevolge van het niet of niet correct uitvoeren van de overeenkomst, tenzij de schade door de opdrachtnemer

opzettelijk is veroorzaakt.

7.5 Ter beschikking gestelde bedrijfsgegevens, of bezochte bijeenkomsten zullen door Opdrachtnemer in strikt vertrouwen worden behandeld en niet met derden worden gedeeld.

De Opdrachtnemer verplicht zich alle in zijn bezit zijnde en door de Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens naar redelijkheid zorgvuldig te bewaren tot maximaal 30 dagen na levering van de Opdracht, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Einde en Overmacht

8.1 De overeenkomst eindigt

als de afgesproken opdracht(en) tot een einde is gekomen;

op het door de partijen bepaalde tijdstip;

door opzegging van de opdrachtgever (met inachtneming van de annuleringsvoorwaarden)

door opzegging van de opdrachtnemer

8.2 Ontbinding

De Opdrachtnemer kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, de

overeenkomst met Opdrachtgever ontbinden, indien:

Opdrachtgever surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement

wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn

vermogen beslag wordt gelegd;

Opdrachtgever één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst(en)

niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

8.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop de Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.

8.4 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de Opdrachtnemer opgeschort. Indien door de overmacht nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft de betalingsplicht van opdrachtgever wel bestaan. Indien de opdrachtgever consument is, geldt opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.

8.5 Indien de Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is de vertaler gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle

geschillen en vorderingen waaromtrent geen minnelijke schikking werd bereikt, zullen bij uitsluiting

worden onderworpen aan het oordeel van de rechtbank van de vestigingsplaats van de

Opdrachtnemer.

9.2 Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het ontstane geschil in onderling overleg op te lossen.

Privacy en Algemene Verwerking gegevens:

Alle gegevens die u beschikbaar stelt voor de uitvoering van uw opdracht zullen nooit doorgegeven worden aan derden. Uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan een derde partij, bijvoorbeeld als wij door omstandigheden uw opdracht aan een andere vertaler of tolk moeten doorgeven.

Factuurgegevens blijven bewaard tot de wettelijke bewaartermijn voor bedrijven. Inhoudelijke gegevens over de opdracht worden bewaard tot 90 kalender dagen na afronding, betaling en verstrijken reclametermijn van de opdracht (zie artikel 7 van de Algemene Voorwaarden).

bottom of page